Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://swiat-firan.pl/?polityka-prywatnosci,69

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z  dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”):

1.danymi osobowymi KLIENTA administruje firma BCC Monika Szpak z siedzibą w Mysłowicach, ul. Katowicka 60, zwana dalej ADMINISTRATOREM.

2. kontakt z ADMINISTRATOREM:

infofirany@gmail.com
lub
Inspektor Ochrony Danych BCC
ul. Katowicka 60
41-400 Mysłowice

3. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa zawarta z ADMINISTRATOREM poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym świat-firan.pl  lub z wykorzystaniem sklepu internetowego oraz niezbędna do złożenia zamówienia akceptacja regulaminu Sklepu. Nie podanie wymaganych przez nas danych skutkuje brakiem złożenia zamówienia oraz brakiem możliwości świadczenia usług przez Administratora.

3. w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe klienta:

a) dane będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia Klientowi zakupionych towarów; podanie danych osobowych konieczne jest do wykonania umowy,

b) dane osobowe będą również wykorzystywane celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji,

c) dane osobowe są również przetwarzane w celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków związanych z realizacją umowy sprzedaży, sprawach księgowych oraz dochodzenia roszczeń przez Klienta lub obrony przed roszczeniami.

4. Termin przechowywania danych

Przekazane przez Klienta dane wykorzystywane  są do realizacji umowy sprzedaży i w celu spełniania ewentualnych  roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od przekazania nam danych przez klienta

5. Sposób zabezpieczenia danych

Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych.

6. prawa i obowiązki Klienta w związku z przetwarzaniem danych osobowych

a)    Prawo dostępu do informacji w jaki sposób są przetwarzane przekazane dane,

b)    Prawo aktualizacji danych,

c)     Prawo żądania usunięcia danych,

d)    Prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych

7. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. wszelkie żądania dotyczące aktualizacji, usunięcia danych, a także wszelkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych można uzyskać pod adresem:

infofirany@gmail.com
lub
Inspektor Ochrony Danych
ul. Katowicka 60
41-400 Mysłowice

 

zobowiązujemy się do udzielenia odpowiedzi w jak najszybszym terminie, nie później jednak niż 30 dni od zgłoszenia.